“ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപിടിച്ച കണ്ണാടിയിലൂടെ ഇന്നലെകളിലേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ, ജീവിതത്തെ സാർത്ഥകമാക്കുന്നത് സ്നേഹമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു”

പ്രൊഫ.ജി.ബാലചന്ദ്രൻ

Orator | Professor | Writer | Mentor | Politician | Social Worker
“ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപിടിച്ച കണ്ണാടിയിലൂടെ ഇന്നലെകളിലേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ, ജീവിതത്തെ സാർത്ഥകമാക്കുന്നത് സ്നേഹമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു”

പ്രൊഫ.ജി.ബാലചന്ദ്രൻ

Orator | Professor | Writer | Mentor | Politician | Social Worker

About Me

Prof.G.Balachandran

Born on 27 June 1944 in the Alappuzha District of Kerala. Completed education from SD College Alappuzha and Master of Arts from University College, Thiruvananthapuram. Served as Malayalam Professor in S.D. College Alappuzha.

Books

എന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ഞാൻ കണ്ട ദേശക്കാഴ്ചകളും അക്ഷരങ്ങളായി പകർത്തിയതാണ് ഈ രചനകൾ...

എന്റെ കയ്യെഴുത്തുകൾ വെളിച്ചംകാണുമ്പോൾ നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കേണ്ട ഒട്ടനവധി പേരുണ്ട്. എന്റെ ആശയങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങളും വാക്കുകളുമായി അനുവാചകത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിറഞ്ഞ സംതൃപ്തിയാണ്.

അനുഭവങ്ങളുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ

കാലത്തിന്റെ ആവാഹനവും പകർന്നാട്ടയുമാണ് ജീവിതം. മനുഷ്യരുടെ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ ഭാവങ്ങളെ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നൊരു ശീലം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു.

തകഴി കഥയുടെ രാജശില്പി

തകഴിയുമായി അൻപതു വർഷത്തെ ആത്മബന്ധം എനിക്കുണ്ട്. ആ മനസ്സിനെ തൊട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞ അപൂർവ്വം ചിലരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ.

തകഴിയുടെ സർഗപഥങ്ങൾ

സഹൃദയരുടെ മനം കവർന്ന സഹിത്യകാരനാണ് തകഴി ശിവ ശങ്കരപിളള. അദ്ദേഹമാണ് മലയാളത്തെ വിശ്വസാഹിത്യ വേദിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്.

ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്

സൗഹൃദങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കാനും നടന്നു വന്ന വഴികളിൽ താങ്ങായും തണലായും നിഴലായും നിലാവായും നിന്നവരെയെല്ലാം സ്മരിക്കാനും ആത്മകഥയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് നൽകുന്ന സന്തോഷം ചെറുതല്ല

Gallery

Memories

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet

Blog

എന്റെ കുറിപ്പുകൾ

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

FACEBOOK UPDATES

YOUTUBE UPDATES

TWITTER UPDATES