ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ – പൊണ്ടാട്ടിയും വെപ്പാട്ടിയും.

തമിഴ് നാട്ടിൽ ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ പോലെ പൊണ്ടാട്ടിയും വെപ്പാട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാലക്ഷ്‌മി മാതിരി ഒരു പൊണ്ടാട്ടിയിരുന്താലും കുരങ്ങു മാതിരിയാവത് ഒരു വെപ്പാട്ടിയിരിക്കണം. അതാണ് തമിഴന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണം. തമിഴകത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് സിംബൽ ആണ് വെപ്പാട്ടി(സ്റ്റെപ്പിനി). തമിഴിൽ വ്യവസായമെന്നാൽ കൃഷിയെന്നാണർത്ഥം. വ്യവസായി കൃഷിക്കാരനും. കൃഷി ഭൂമിയുടെ വ്യാപ്തിക്കനുസ്സരിച്ച് ഒരാളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. തമ്പിക്കോട്ട മൈനറും ചെങ്കിൽപ്പെട്ട സെമിൻന്താറും ആഢ്യത്വത്തിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ്. പല ഗ്രാമങ്ങളിലായി കൃഷിഭൂമികളും അവിടെയെല്ലാം ഓരോ വീടും ഓരോ വെപ്പാട്ടിയുമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു മൈനറോ, സെമീൻന്താരോ ആയിത്തീരും. പലപ്പോഴും പാർശ്വവർത്തികളുടെ പ്രചരണ ജിഹ്വയാണ് ഒരാളെ ആ പദവിലേക്കുയർത്തുന്നത്. അയൽപ്പക്കത്തെ സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ ശണ്ഠ കൂടുമ്പോൾ വീമ്പിളക്കുന്നതു കേൾക്കാം. ‘ഉൻ പുരുഷനുക്ക് ഒരു വെപ്പാട്ടിതാൻ ഇരുക്ക്. എൻ പുരുഷനുക്ക് അഞ്ച് വെപ്പാട്ടിയിരുക്ക് തെരിയുമാ? ‘ വീമ്പിളക്കുന്നത് സെമീൻന്താരുടെ അഗ്നിസാക്ഷിയായി തിരുമണം ചെയ്ത ധർമ്മപത്നി. അഞ്ചു വെപ്പാട്ടിക്കാരന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വെപ്പാട്ടിക്കാരൻ തൃണം മാത്രമാണ്. ഇതിനു സമാനമായ ചില സമ്പ്രദായങ്ങൾ കേരളത്തിലും അപൂർവ്വമായി കണാമായിരുന്നു.

പ്രൊഫ.ജി.ബാലചന്ദ്രൻ

Share Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക