ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ദൈവ കല്പനകൾ പത്ത്

ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ദൈവ കല്പനകൾ പത്ത്’. അത് മനുഷ്യരാശിയുടെ നന്മയ്ക്കും നല്ലനടപ്പിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. 10 Commandments നെ അധികരിച്ച് അനേകം സിനിമകളും പുസ്തകങ്ങളും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബൈബിളിലും ഖുറാനിലും ഭഗവത് ഗീതയിലും ബുദ്ധിസത്തിലും ഗാന്ധിസത്തിലും ഇത്തരം സൂക്തങ്ങൾ തലമുറകളായി കൈമാറിപ്പോരുന്നു. “പല മത സാരവും ഏകം” എന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഭൂമി എന്നേ ഒരു സ്വർഗമാകുമായിരുന്നു.

പത്തു കൽപനകൾ

1. നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാകുന്നു

2. കർത്താവിന്റെ തിരുനാമം വൃഥാ പ്രയോഗിക്കരുത്.

3. കർത്താവിന്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം

4. മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം.

5. കൊലപാതകം ചെയ്യരുത്.

6. വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്.

7. മോഷ്ടിക്കരുത്.

8. കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത്.

9. അന്യൻ്റെ ഭാര്യയെ മോഹിക്കരുത്.

10. അന്യൻ്റെ വസ്തുക്കൾ മോഹിക്കരുത്.

#TheTenCommandments

Share Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക