ഗ്രീസിലെ പ്രവാചകൻ ടൈറേസിയൂസ്അന്ധനായിപ്പോയതിന്റെ കഥ


തീബ്സിലെ ജനങ്ങൾക്കു ആരാധ്യനും പ്രിയങ്കരനുമായിരുന്നു ടൈറേസിയൂസ്. ഭാവിയും വർത്തമാനവും ഭൂതവും ഒരു പോലെ ദർശിക്കാൻ പ്രാപ്തനായിരുന്നു. ടൈറേസിയൂസിന് കാഴ്ച ശക്തിയില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ആന്തര നയനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭാവികാര്യങ്ങൾ പോലും അദ്ദേഹം അടുത്തറിഞ്ഞു. ടൈറേസിയൂസിന്റെ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്.
നല്ല ചുറുചുറുക്കും ചുണയുമുളള യുവാവായിരുന്നു. ടൈറേസിയൂസ്. ഒരു നാൾ അദ്ദേഹം കാട്ടുവഴികളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അതി സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകിടാവ് അരുവിയിൽ കുളിക്കുന്നതു കണ്ടു. പൂർണ്ണ നഗ്നയായ ആ സുന്ദരിയെ കാമാഭിലാഷത്തോടെ ടൈറേസിയൂസ് ഏറെ നേരം നിർന്നിമേഷനായി നോക്കി നിന്നു. കുളിച്ചു കയറിയ യുവതി കണ്ടത് തന്റെ നഗ്നമേനിയിൽ ആകൃഷ്ടനായി നില്ക്കുന്ന ടൈറേസിയൂസിനെയാണ്. അഥീനി ദേവിയായിരുന്നു അത്. കോപാകുലയായ ദേവി അവനെ ശപിച്ചു. “നിന്റെ കാഴ്ചശക്തി നശിക്കട്ടെ”. ടൈറേസിയൂസ് പെട്ടന്നുതന്നെ അന്ധനായി. ഇതറിഞ്ഞ ആ യുവാവിന്റെ മാതാവ് കരഞ്ഞു കാലു പിടിച്ചപ്പോൾ അഥീനി ദേവി പറഞ്ഞു ശാപം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അഥീനി ദേവിയ്ക്കു അലിവു തോന്നി. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം “അവന്റെ ബാഹ്യ നേത്രങ്ങൾ അന്ധമായിരുന്നാലും അവന്റെ അന്തർ നേത്രങ്ങൾ സജീവമായിരിക്കും. ഭൂത – ഭാവി കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള കഴിവ് അവനുണ്ടാകും.” ദേവി അനുഗ്രഹിച്ചു. തത്ക്ഷണം ഒരു സർപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അഥീനി ദേവി സർപ്പത്തോടു കല്പിച്ചു. “നീ ടൈറേസിയൂസിന്റെ കണ്ണുകൾ നക്കിത്തുടക്കുക. പ്രവാചക ശക്തിയും പക്ഷികളുടെ ഭാഷയും അഭ്യസിക്കാൻ ഇയാൾക്കു കഴിയട്ടെ ഇറിക്ക് തേനിയൂസ് എന്ന സർപ്പം ടൈറേസിയൂസിന്റെ കണ്ണു നാവുകൊണ്ട് തഴുകി. അത്ഭുതം. അന്ന് മുതൽ ടൈറേസിയൂസ് ത്രികാലജ്ഞനും ദിർഘദശിയുമായി.
ടൈറേസിയൂസിനെക്കുറിച്ച് പല കഥകളും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളുടെ പ്രവചനം നടത്തിയപ്പോൾ പലരും ടൈറോസിയുസിനു നേരേ കോപാകുലരായി. ഡൽഫിയിലെ പ്രസിദ്ധനായ പ്രവാചകനായി അദ്ദേഹം സർവ്വരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.
ഗ്രീസിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല ദേവതമാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവചന കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരും വെറെ വെറെ ഉള്ളതായി കാണാം.

പ്രൊഫ.ജി.ബാലചന്ദ്രൻ

Share Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക