ശ്രീ കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ ആദ്യമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അവാർഡ് ശിൽപ്പം

ശ്രീ കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ ആദ്യമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അവാർഡ് ശിൽപ്പം. ആലപ്പുഴ എസ്. ഡി കോളേജിൽ പ്രൊഫസർ ജി ബാലചന്ദ്രൻ ആരംഭിച്ച നവധാര എന്ന സാഹിത്യ സമാജത്തിന് വേണ്ടി ശ്രീ കാനായി 1970 കളിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്.. #professor_g_balachandran

Share Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക