സൂര്യരഥം തെളിച്ച് ആകാശത്തിലൂടെസഞ്ചരിക്കുന്ന അപ്പോളോ ദേവനെപ്രണയിച്ച പെൺകുട്ടി.ഗ്രീസിലെ അതി സുന്ദരിയായ ജല കന്യകയായിരുന്നു ക്ലൈറ്റി, സ്വർണ്ണത്തലമുടിയുളള പെൺകൊടി. സൂര്യ രശ്മികൾ സ്വർണ്ണത്തലമുടിയിൽ തട്ടുമ്പോൾ അവ വെട്ടിത്തിളങ്ങും. ക്ലൈറ്റി സൂര്യനെത്തന്നെ നോക്കിനില്ക്കും. അപ്പോളോ ദേവൻ സൂര്യരഥത്തിൽ വിജയ വിരാജിതനായി നിങ്ങുന്നതു കാണുമ്പോൾ അവൾ പുളകിതഗാത്രയാകും. അപ്പോളോ ദേവൻ സുന്ദരനാണ്. അരോഗദൃഢ ഗാത്രനാണ്. കരുത്തേറിയ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സൂര്യരഥത്തിലെ കുതിരകളുടെ കടിഞ്ഞാൺ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകാശനീലിമയിലൂടെ തേരു തെളിച്ചു പോകുന്ന അപ്പോളോ ദേവനെ അവൾ നിർന്നിമേഷയായി നോക്കി നില്ക്കും. അരുണോദയത്തിനു മുൻപേ ക്ലൈറ്റി ഉണരും. സൂര്യരഥം കടലിൽ മുങ്ങുന്നതു വരെ അവൾ അപ്പോളോ ദേവനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നില്ക്കും. അസ്തമയം കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ കണ്ണീർക്കയത്തിൽ മുങ്ങി ദു:ഖിതയാകും. ഓരോ പ്രഭാതവും പൊട്ടി വിരിയുന്നതിനായി അവൾ കാത്തിരിക്കും. അപ്പോളോ ദേവൻ ദിവസവും സൂര്യരഥം തെളിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കുമെന്നും തന്നിൽ അനുരക്തയാകുമെന്നും സ്വപ്നം കണ്ടു. അവളുടെ സ്വർണ്ണത്തലമുടി നാൾക്കുനാൾ നിണ്ടുവന്നു. ജലപാനം പോലുമില്ലാതെ അവൾ കാത്തിരുന്നു. ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും കടന്നു പോയി. സ്വർണ്ണത്തലമൂടി പുഷ്പ ദളങ്ങളായി മാറി. കൈകാലുകളും വിരലുകളും പച്ചത്തണ്ടുകളായി അവൾ സൂര്യകാന്തിപ്പുവായിത്തീർന്നു. നിസ്തന്ദ്രമായ ധ്യാനവും പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ട് ആ പൂവ് ഇമവെട്ടാതെ അപ്പോളോ ദേവനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു. അപ്പോളോ ദേവന്റെ സൂര്യരഥം കിഴക്കു നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് സമുദ്രത്തിൽ മറയുമ്പോൾ ആ പൂവിന് ദുഃഖമാവും. സൂര്യകാന്തി പൂവായിത്തീർന്ന ക്ലൈറ്റി സൂര്യനഭിമുഖമായി മുഖം തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോളോ ദേവന്റെ നിത്യ കാമുകിയായി പരിലസിക്കുന്ന സൂര്യകാന്തിപ്പൂവ് പ്രേമ തപസ്യയുടെ പ്രതീകമായിത്തീർന്നു. സൂര്യനോടുളള ദിവ്യ പ്രേമത്തിന്റെ നേർ സാക്ഷിയായി സൂര്യകാന്തിപ്പൂവ് അനശ്വരമായി ഗ്രീസിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്താകെ വിടരുന്നു.

പ്രൊഫ.ജി ബാലചന്ദ്രൻ

Share Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക